Facebook

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem aplikacji mobilnej o nazwie TerapiePolska jest Artur Faryj wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Hievii Media Artur Faryj, adres siedziby: 12-200, Pisz, ul.Warszawska 55a, adres do doręczeń: 12-200, Pisz, ul.Warszawska 55a, NIP: 8491594549, REGON: 387860369, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel. 780 037 887, adres poczty elektronicznej: app@hieviimedia.pl

2. Aplikacja mobilna działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres świadczonych usług, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

5. Po przez akceptację warunków portalu oczekuje się, że:

• będziesz świadomy naszych warunków korzystania z portalu przed skorzystaniem z naszych usług.

• korzystanie z aplikacji mobilnej lub innych środków komunikacji w celu interakcji z nami będzie interpretowane jako akceptacja naszych Warunków korzystania z portalu.

6. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z aplikacji mobilnej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Administrator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej na naszej stronie.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

• Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
• Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
• Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. APLIKACJA, APLIKACJA TERAPIEPOLSKA – aplikacja mobilna pobrana ze sklepu aplikacji mobilnych Google Play lub App Store, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z niej oraz interakcję z nią.

2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.

3. ADMINISTRATOR, OPERATOR – Artur Faryj wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Hievii Media Artur Faryj, adres siedziby: 12-200, Pisz, ul.Warszawska 55a, adres do doręczeń: 12-200, Pisz, ul.Warszawska 55a, NIP: 8491594549, REGON: 387860369, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel. 780 037 887, adres poczty elektronicznej: app@hieviimedia.pl , tel. 780 037 887.

4. UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z aplikacji mobilnej TerapiePolska lub zamierzająca z niej korzystać.

5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI – odrębny dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego. Dostępny pod adresem: www.terapie.hieviimedia.pl/prawne/polityka-prywatnosci/

10. CENNIK – zakładka znajdująca się w aplikacji mobilnej, zawierająca informacje o dostępnych pakietach Darowizn wraz z ich cenami.

11. DAROWIZNA – rodzaj wersji aplikacji mobilnej, dostępnej w ramach dobrowolnej darowizny.

12. WYDAWCA – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która wyraziła zgodę na wyświetlanie jej treści w aplikacji mobilnej TerapiePolska.

III. WARUNKI DAROWIZNY W APLIKACJI MOBINEJ

1. Aktualnie funkcja przekazania darowizny jest niedostępna.

IV. WARUNKI WYŚWIETLANIA TREŚCI WYDAWCÓW

1. Treści Wydawców wyświetlane są w aplikacji mobilnej TerapiePolska dobrowolnie i za akceptacją regulaminu. Aby dołączyć, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie https://terapie.hieviimedia.pl/dolacz/ oraz zaakceptować warunki regulaminu oraz polityki prywatności.

2. Treści pobierane są automatycznie poprzez kanały komunikacji RSS, za zgodą Wydawców.

3. Wydawca może w każdej chwili zarządzać zaprzestania wyświetlania swoich treści w aplikacji mobilnej TerapiePolska, kontaktując się pod adres mailowy (app@hieviimedia.pl).

V. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

1. Zalecana forma komunikacji z Administratorem to kontakt pocztą elektroniczną pod adres mailowy (app@hieviimedia.pl).

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Użytkownika.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu dostępnym pod adresem https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/ lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

7. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych danym zamówieniem albo ich części.

8. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9. Usługodawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: info@piski.pl

10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Hievii Media, Artur Faryj, ul.Warszawska 55a, 12-200, Pisz, z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”.

11. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za miesiąc bieżący.

12. Usługodawca nie zostanie wezwany do spłaty jakiejkolwiek kwoty otrzymanej przez nas podczas poprzedniego cyklu rozliczeniowego.

13. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

14. Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech jego funkcjonowania.

15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

16. Usługodawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

17. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

VII. REKALMACJE

1. Usługodawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

• złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
• złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

•chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
żądać usunięcia wady.
8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

VIII. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

• Prowadzenie systemu reakcji
• Realizacja zamówionych usług
• Windykacja należności

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

IX. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

• umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na subskrybcji jest zawierana na miesiąc lub rok, w zależności od pakietu i jest automatycznie odnawiana, jeżeli Usługobiorca jej nie anuluje
• Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Aplikacją Mobilną, którym posługuje się Użytkownik:
– telefon mobilny z systemem Android lub iOS,
– konto Google w przypadku systemu Android lub iTunes w przypadku systemu iOS,
– połączenie z internetem,

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji Mobilnej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

4. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści do których udostępniania nie posiada praw.

X. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

• Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
• Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: app@hieviimedia.pl
• Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
• Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
• Administrator i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

XI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Administratora:

• Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: app@hieviimedia.pl
• W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Administratora.
• Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
• Odpowiedź Administratora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prosimy nie kopiować naszej aplikacji mobilnej, nie hakować ani nie crackować jej.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.

4. Przy złożonym systemie informatycznym, działającym na tak dużą skalę, mogą wystąpić awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem za które nie możemy odpowiadać.

5. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwracamy w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem Aplikacji Mobilnej.

6. Zablokowanie konta Google lub iTunes z powodu nieprzestrzegania regulaminu nie uprawnia do zwrotu poniesionych kosztów.

7. Zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania ip użytkownika, w przypadku wielokrotnego łamania niniejszego regulaminu lub w sytuacjach próby jego obchodzenia.

8. Nie zwracamy kosztów Subskrybcji, w przypadku zablokowania konta użytkownika.

Aktualizacja: 01.11.2021

Używamy pliki cookie, aby zapewnić wysoką jakość. Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę Prywatności i pliki cookie.